گزارش تصویری نهمین سه سالانه بین‌المللی پوستر زیست محیطی  اوکراین 2015
آوریل 2015 - خارکوف اوکراین

اسامی پذیرفته شدگان ایرانی این سه سالانه به شرح زیر می باشد:
ابوالفضل خسروی / ابوذر محمدی / احمد درخشنده / علی عمرانی / علیرضا نصرتی / امین سلیمانی / آرزو احمدی / احسان قاسم نیا / الهام حکیمی / الناز حمیدی / فریماه فاطمی / فاطمه محمدی مکلوانی / سایه فاضل / حسن غره گوزلی / حسین محمدی وحیدی / مهدی پولادی / میثم عمرانی / مرجان محمودی / مریم خالقی یزدی / میلاد آقازاده / مینا شهبازی / محمد افشار / محمد علی کریمی پور / محمد رفیعی سهل آبادی / نجمه یزدانی بخش / امید افرند / پریسا تشکری / رضا زواری / صالح زنگانه / سیاوش فانی / سمیرا بهشتی / سارا اصغر نیا / سید مهدی سید عسگری / سمیه مقربی

-------------------------------------------------------
Pictorial Report
| IX International Eco-Poster Triennial |
| 4th Block |
Kharkiv-Ukraine 2015
Photo by:
Vladymyr Bysov
Milena Kovalska
Aleksey Yalovega
Denis Panchenko
Vlas Belov
Photo Laboratoty

4Block2015- (1).jpg
4Block2015- (10).jpg
4Block2015- (101).jpg
4Block2015- (102).jpg
4Block2015- (103).jpg
4Block2015- (104).jpg
4Block2015- (105).jpg
4Block2015- (106).jpg
4Block2015- (107).jpg
4Block2015- (108).jpg
4Block2015- (109).jpg
4Block2015- (11).jpg
4Block2015- (110).jpg
4Block2015- (111).jpg
4Block2015- (112).jpg
4Block2015- (113).jpg
4Block2015- (114).jpg
4Block2015- (115).jpg
4Block2015- (116).jpg
4Block2015- (117).jpg
4Block2015- (118).jpg
4Block2015- (119).jpg
4Block2015- (12).jpg
4Block2015- (120).jpg
4Block2015- (121).jpg
4Block2015- (122).jpg
4Block2015- (123).jpg
4Block2015- (124).jpg
4Block2015- (125).jpg
4Block2015- (126).jpg
4Block2015- (127).jpg
4Block2015- (128).jpg
4Block2015- (129).jpg
4Block2015- (13).jpg
4Block2015- (131).jpg
4Block2015- (132).jpg
4Block2015- (133).jpg
4Block2015- (134).jpg
4Block2015- (135).jpg
4Block2015- (136).jpg
4Block2015- (137).jpg
4Block2015- (138).jpg
4Block2015- (139).jpg
4Block2015- (14).jpg
4Block2015- (140).jpg
4Block2015- (141).jpg
4Block2015- (142).jpg
4Block2015- (143).jpg
4Block2015- (144).jpg
4Block2015- (145).jpg
4Block2015- (146).jpg
4Block2015- (147).jpg
4Block2015- (148).jpg
4Block2015- (149).jpg
4Block2015- (15).jpg
4Block2015- (150).jpg
4Block2015- (151).jpg
4Block2015- (152).jpg
4Block2015- (153).jpg
4Block2015- (154).jpg
4Block2015- (155).jpg
4Block2015- (156).jpg
4Block2015- (157).jpg
4Block2015- (158).jpg
4Block2015- (159).jpg
4Block2015- (16).jpg
4Block2015- (160).jpg
4Block2015- (161).jpg
4Block2015- (162).jpg
4Block2015- (163).jpg
4Block2015- (164).jpg
4Block2015- (165).jpg
4Block2015- (166).jpg
4Block2015- (167).jpg
4Block2015- (168).jpg
4Block2015- (169).jpg
4Block2015- (17).jpg
4Block2015- (170).jpg
4Block2015- (171).jpg
4Block2015- (172).jpg
4Block2015- (173).jpg
4Block2015- (174).jpg
4Block2015- (175).jpg
4Block2015- (176).jpg
4Block2015- (177).jpg
4Block2015- (178).jpg
4Block2015- (179).jpg
4Block2015- (18).jpg
4Block2015- (180).jpg
4Block2015- (181).jpg
4Block2015- (182).jpg
4Block2015- (183).jpg
4Block2015- (184).jpg
4Block2015- (185).jpg
4Block2015- (186).jpg
4Block2015- (187).jpg
4Block2015- (188).jpg
4Block2015- (189).jpg
4Block2015- (19).jpg
4Block2015- (190).jpg
4Block2015- (191).jpg
4Block2015- (192).jpg
4Block2015- (193).jpg
4Block2015- (194).jpg
4Block2015- (195).jpg
4Block2015- (196).jpg
4Block2015- (197).jpg
4Block2015- (198).jpg
4Block2015- (199).jpg
4Block2015- (2).jpg
4Block2015- (20).jpg
4Block2015- (200).jpg
4Block2015- (201).jpg
4Block2015- (202).jpg
4Block2015- (203).jpg
4Block2015- (204).jpg
4Block2015- (205).jpg
4Block2015- (206).jpg
4Block2015- (207).jpg
4Block2015- (208).jpg
4Block2015- (209).jpg
4Block2015- (21).jpg
4Block2015- (210).jpg
4Block2015- (211).jpg
4Block2015- (212).jpg
4Block2015- (213).jpg
4Block2015- (214).jpg
4Block2015- (215).jpg
4Block2015- (216).jpg
4Block2015- (217).jpg
4Block2015- (218).jpg
4Block2015- (219).jpg
4Block2015- (22).jpg
4Block2015- (220).jpg
4Block2015- (221).jpg
4Block2015- (222).jpg
4Block2015- (223).jpg
4Block2015- (224).jpg
4Block2015- (225).jpg
4Block2015- (226).jpg
4Block2015- (227).jpg
4Block2015- (228).jpg
4Block2015- (229).jpg
4Block2015- (23).jpg
4Block2015- (230).jpg
4Block2015- (231).jpg
4Block2015- (24).jpg
4Block2015- (25).jpg
4Block2015- (27).jpg
4Block2015- (29).jpg
4Block2015- (3).jpg
4Block2015- (30).jpg
4Block2015- (31).jpg
4Block2015- (32).jpg
4Block2015- (33).jpg
4Block2015- (34).jpg
4Block2015- (35).jpg
4Block2015- (36).jpg
4Block2015- (37).jpg
4Block2015- (38).jpg
4Block2015- (39).jpg
4Block2015- (4).jpg
4Block2015- (40).jpg
4Block2015- (41).jpg
4Block2015- (42).jpg
4Block2015- (43).jpg
4Block2015- (44).jpg
4Block2015- (45).jpg
4Block2015- (46).jpg
4Block2015- (47).jpg
4Block2015- (48).jpg
4Block2015- (49).jpg
4Block2015- (5).jpg
4Block2015- (50).jpg
4Block2015- (51).jpg
4Block2015- (52).jpg
4Block2015- (53).jpg
4Block2015- (54).jpg
4Block2015- (55).jpg
4Block2015- (56).jpg
4Block2015- (57).jpg
4Block2015- (58).jpg
4Block2015- (59).jpg
4Block2015- (6).jpg
4Block2015- (60).jpg
4Block2015- (61).jpg
4Block2015- (62).jpg
4Block2015- (63).jpg
4Block2015- (64).jpg
4Block2015- (65).jpg
4Block2015- (66).jpg
4Block2015- (67).jpg
4Block2015- (68).jpg
4Block2015- (69).jpg
4Block2015- (7).jpg
4Block2015- (70).jpg
4Block2015- (71).jpg
4Block2015- (72).jpg
4Block2015- (73).jpg
4Block2015- (74).jpg
4Block2015- (75).jpg
4Block2015- (76).jpg
4Block2015- (77).jpg
4Block2015- (78).jpg
4Block2015- (79).jpg
4Block2015- (8).jpg
4Block2015- (80).jpg
4Block2015- (81).jpg
4Block2015- (82).jpg
4Block2015- (84).jpg
4Block2015- (85).jpg
4Block2015- (86).jpg
4Block2015- (87).jpg
4Block2015- (88).jpg
4Block2015- (89).jpg
4Block2015- (9).jpg
4Block2015- (90).jpg
4Block2015- (91).jpg
4Block2015- (92).jpg
4Block2015- (93).jpg
4Block2015- (94).jpg
4Block2015- (95).jpg
4Block2015- (96).jpg
4Block2015- (99).jpg
4block2015-- (1).jpg
4block2015-- (10).jpg
4block2015-- (100).jpg
4block2015-- (101).jpg
4block2015-- (102).jpg
4block2015-- (103).jpg
4block2015-- (104).jpg
4block2015-- (105).jpg
4block2015-- (106).jpg
4block2015-- (107).jpg
4block2015-- (108).jpg
4block2015-- (11).jpg
4block2015-- (12).jpg
4block2015-- (13).jpg
4block2015-- (14).jpg
4block2015-- (15).jpg
4block2015-- (16).jpg
4block2015-- (17).jpg
4block2015-- (18).jpg
4block2015-- (19).jpg
4block2015-- (2).jpg
4block2015-- (20).jpg
4block2015-- (21).jpg
4block2015-- (22).jpg
4block2015-- (23).jpg
4block2015-- (24).jpg
4block2015-- (25).jpg
4block2015-- (26).jpg
4block2015-- (27).jpg
4block2015-- (28).jpg
4block2015-- (29).jpg
4block2015-- (3).jpg
4block2015-- (30).jpg
4block2015-- (31).jpg
4block2015-- (32).jpg
4block2015-- (33).jpg
4block2015-- (34).jpg
4block2015-- (35).jpg
4block2015-- (36).jpg
4block2015-- (37).jpg
4block2015-- (38).jpg
4block2015-- (39).jpg
4block2015-- (4).jpg
4block2015-- (40).jpg
4block2015-- (41).jpg
4block2015-- (42).jpg
4block2015-- (43).jpg
4block2015-- (44).jpg
4block2015-- (45).jpg
4block2015-- (46).jpg
4block2015-- (47).jpg
4block2015-- (48).jpg
4block2015-- (49).jpg
4block2015-- (5).jpg
4block2015-- (50).jpg
4block2015-- (51).jpg
4block2015-- (52).jpg
4block2015-- (53).jpg
4block2015-- (54).jpg
4block2015-- (55).jpg
4block2015-- (56).jpg
4block2015-- (57).jpg
4block2015-- (58).jpg
4block2015-- (59).jpg
4block2015-- (6).jpg
4block2015-- (60).jpg
4block2015-- (61).jpg
4block2015-- (62).jpg
4block2015-- (63).jpg
4block2015-- (64).jpg
4block2015-- (65).jpg
4block2015-- (66).jpg
4block2015-- (67).jpg
4block2015-- (68).jpg
4block2015-- (69).jpg
4block2015-- (7).jpg
4block2015-- (70).jpg
4block2015-- (71).jpg
4block2015-- (72).jpg
4block2015-- (73).jpg
4block2015-- (74).jpg
4block2015-- (75).jpg
4block2015-- (76).jpg
4block2015-- (77).jpg
4block2015-- (78).jpg
4block2015-- (79).jpg
4block2015-- (8).jpg
4block2015-- (80).jpg
4block2015-- (81).jpg
4block2015-- (82).jpg
4block2015-- (83).jpg
4block2015-- (84).jpg
4block2015-- (85).jpg
4block2015-- (86).jpg
4block2015-- (87).jpg
4block2015-- (88).jpg
4block2015-- (89).jpg
4block2015-- (9).jpg
4block2015-- (90).jpg
4block2015-- (91).jpg
4block2015-- (92).jpg
4block2015-- (93).jpg
4block2015-- (94).jpg
4block2015-- (95).jpg
4block2015-- (96).jpg
4block2015-- (97).jpg
4block2015-- (98).jpg
4block2015-- (99).jpg
4block2015--- (1).jpg
4block2015--- (10).jpg
4block2015--- (11).jpg
4block2015--- (12).jpg
4block2015--- (13).jpg
4block2015--- (14).jpg
4block2015--- (15).jpg
4block2015--- (16).jpg
4block2015--- (17).jpg
4block2015--- (18).jpg
4block2015--- (19).jpg
4block2015--- (2).jpg
4block2015--- (20).jpg
4block2015--- (21).jpg
4block2015--- (22).jpg
4block2015--- (23).jpg
4block2015--- (24).jpg
4block2015--- (25).jpg
4block2015--- (26).jpg
4block2015--- (27).jpg
4block2015--- (28).jpg
4block2015--- (29).jpg
4block2015--- (3).jpg
4block2015--- (30).jpg
4block2015--- (31).jpg
4block2015--- (32).jpg
4block2015--- (33).jpg
4block2015--- (34).jpg
4block2015--- (35).jpg
4block2015--- (36).jpg
4block2015--- (37).jpg
4block2015--- (38).jpg
4block2015--- (39).jpg
4block2015--- (4).jpg
4block2015--- (40).jpg
4block2015--- (41).jpg
4block2015--- (42).jpg
4block2015--- (43).jpg
4block2015--- (5).jpg
4block2015--- (6).jpg
4block2015--- (7).jpg
4block2015--- (8).jpg
4block2015--- (9).jpg
Milena Kovalska.jpg
Vlas Belov.jpg
Google Analytics Alternative